Kannada writer G. Venkatasubaiya dies at the age of 107

1085

Kannada writer, editor, lexographer G. Venkatasubaiya has died at the age of 107.